Palaa selaukseen

Tiedonhaku 3: Hakulauseiden muodostaminen

Kategoria: Tiedonhaku

Hakulause ja rajaaminen

Haettaessa internetistä esimerkiksi Googlella usein kirjoitetaan hakulaatikkoon haun aihe tai kysymys sellaisenaan. Myös Hellin hakujärjestelmä Discovery tukee googlemaista hakua, mutta siellä voi tehdä myös tarkemman haun.
Systemaattisissa hauissa hakulause on tarkempi. Aihetta ei kirjoiteta sellaisenaan hakulaatikkoon, vaan se puretaan käsitteiksi, joista muodostetaan hakulause.
Hakulause ei ole varsinainen lause, vaan tietokannan ymmärtämässä muodossa esitetty haku, jossa yhdistetään valitut hakusanat.
Sinun pitää osata kertoa tietokannalle, mitä haluat löytää:

 • mitä osumia (käsitteitä, termejä, lukuja) hakutuloksessa pitää olla,
 • mitkä käsitteet voivat olla vaihtoehtoisia,
 • miten täsmällinen tai tarkka haettava käsite on.

Haussa voidaan käyttää ns. luonnollisen kielen termejä eli omia hakusanoja ja asiasanoja. Asiasanahaussa haetaan tietokannassa käytetyn asiasanaston termeillä.

Asiasanasto on:

 • tiedonhaun ja -tallennuksen apuväline
 • luonnollisessa kielessä samalla ilmiöllä voi olla monia nimityksiä/synonyymeja

Asiasanastossa/tesauruksissa

 • samaa ilmiötä kuvataan yhdellä termillä – asiasanalla (Subject Heading) (Esim. depressio – masennus)
 • ilmaistaan sanojen väliset suhteet
 • asiasanat ovat yksikössä tai monikossa

Keskeisiä asiasanastoja:

Finto – Suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu

Finto – svenska – Finländsk tesaurus- och ontologiservice

MeSH – Medical Subjet Headings – U.S. National Library of Medicine

MeSH / FinMesh – Kansalliskirjasto

Hoidokki – Sairaanhoitajien koulutussäätiön hoitoalan sanasto

YSO – Yleinen suomalainen ontologia

Kattavimman hakutuloksen saa, kun käyttää haussa sekä omia hakusanoja että asiasanoja. Omilla hakusanoilla haettaessa kannattaa haku useimmiten rajata otsikko-, tiivistelmä- ja avainsana/asiasana -kenttään.

Boolen logiikka pohjautuu Boolen algebraan. Siinä rajataan, yhdistetään tai erotetaan hakusanoja kolmella operaattorilla. Tämä mahdollistaa monipuolisen ja tarkan tiedonhaun.

AND eli JA-operaattori

Kuvassa kaksi toisiaan leikkaavaa ympyrää, jossa yhteinen leikkausalue on liilan värinen.

 • rajaa hakua
 • kaikki annetut termit ovat hakutuloksessa
 • yhdistetään haun eri osa-alueet
 • esim. acupuncture and headache

OR eli TAI-operaattori

Kuvassa kaksi toisiaan leikkaavaa ympyrää. Ympyrät ja leikkausalue ovat liilan värisiä.

 • laajentaa hakua
 • ainakin jonkin annetuista termeistä täytyy esiintyä hakutuloksessa
 • yhdistetään synonyymit, rinnakkaiset termit, ylä- ja alakäsitteet
 • esim. headache OR migraine

NOT eli EI-operaattori

Kuvassa kaksi toisiaan leikkaavaa ympyrää, jossa yhden ympyrän ei-leikkautuva alue on liilan värinen.

 • estää termin esiintymisen hakutuloksessa
 • käytä harkitusti, pois voi jäädä relevantteja lähteitä

Kysymys: Auttaako akupunktio päänsärkyyn?

Jaetaan hakulause käsitteellisiin osa-lohkoihin, mietitään synonyymit, ylä- ja alakäsitteet. Jäsentämisessä voi hyödyntää myös PICOa.

Lohko 1: päänsärky, headache, migreeni, migraine, neurologia, neurology

Lohko 2: akupunktio, akupunktuuri, acupuncture

Yhdistetään lohkon sisäiset, vaihtoehtoiset sanat TAI/OR -operaattorilla (kieli tietokannassa käytettyjen kielten mukaan). Muista tarvittaessa katkaisu.

Oletetaan, että haku tehdään englanninkieliseen tietokantaan

Lohko 1: (headache OR migraine)

Lohko 2: acupuncture

Yhdistetään lohkot 1 ja 2 JA/AND-operaattorilla:

(headache OR migraine) AND acupuncture 

Kummastakin lohkosta vähintään yksi tai useampi sana on mukana hakutuloksessa

Sulkuja ei tarvitse käyttää, kun hakusanat kirjoitetaan eri hakuikkunoihin. Tarkista tietokantakohtaisesti, miten operaattorit merkitään kyseisessä tietokannassa.

Aiheen mukaisessa haussa haku kannattaa useimmiten kohdistaa otsikko-, tiivistelmä- ja avainsana/asiasana kenttään.

Loput rajaukset kannattaa tehdä vasta, kun haku on valmis. Tällöin hakua ei tarvitse tehdä uudestaan, jos halua muuttaa rajauksia. Muutokset voi useimmissa tietokannoissa tehdä hakuhistorian kautta.

Tavallisimmat rajaukset:

 • aika
 • aineistotyyppi: kirja, kausijulkaisu, tietokanta, video, kuva jne.
 • julkaisutyyppi: katsaus, meta-analyysi, systemaattinen katsaus jne.
 • kieli
 • rajausmahdollisuudet vaihtelevat tietokannoittain

Muista, että PubMedin uusimpia artikkeleita ei ole indeksoitu. Siksi esimerkiksi julkaisutyyppirajaus saattaa jättää uusimmat artikkelit pois.

InterTASC Information Specialists’ Sub-Group (ISSG):n keräämiä hakufiltereitä
Linkkejä eri tietokantojen hakufiltereihin sekä artikkeleihin ja arviointeihin hakufiltereistä.

Katkaisua käytetään, kun haetaan omilla hakutermeillä. Suomen kielessä sanat taipuvat ja katkaisulla hakuun mukaan saa taivutusmuodot. Englanninkielessä katkaisua voi käyttää monikkomuodon tai samakantaisten sanojen hakemiseen. Monet nykyisistä tietokannoista hakevat taivutusmuodon myös ilman katkaisua. Joissakin tietokannoissa voi katkaista myös sanan alusta.

 • Katkaisu laajentaa hakua.
 • Katkaise suomen kieliset sanat sanavartalon jälkeen. Sanavartalo on se osa sanasta, joka ei taivu.
 • Katkaisumerkki vaihtelee tietokannoittain, usein *, ? . Tarkista katkaisumerkki aina tietokannasta.

Esimerkkejä:

 • surgery= surg* -katkaisulla saadaan surgery, surgeon, surgical jne.
 • johtajuus = johtajuu* (huom. johta* , mukaan myös johtaminen, johtajat jne.)
 • Älä katkaise liian sanaa liian aikaisin:
  • laatu = (laatu* TAI laadu*) – laa* katkaisu laajentaa liikaa, joten sanoista kannattaa muodosta hakulause

Korvausmerkkiä käytetään:

 • kun sanalla on useampi oikea kirjoitusmuoto tai halutaan tietyt variaatiot kantasanasta, jolla on monia johdannaisia.
 • korvaamaan nolla, yksi tai useampi merkki/kirjain hakusanasta.
 • on aina tietokantakohtainen ja se käyttötavat pitää tarkistaa tietokannan ohjeista.

Esimerkkejä:

 • colo#r => color, colour
 • organi#ation => organisation, organization
 • counsel#ing => couseling, counselling
 • tarkentaa hakua
 • käytetään vakiintuneiden, usemmasta sanasta muodostuneiden käsitteiden ja sanaliittojen haussa
 • sanayhdistelmän eli fraasin ympärille laitetaan lainausmerkit
 • hakuohjelma hakee lainausmerkkien sisällä olevat sanat siinä järjestyksessä ja muodossa kuin ne on annettu.

Esimerkkejä:

 • sanaliitto ”terveyden edistäminen”
 • englanninkieliset yhdyssanat ”patient education” (myös moniosaiset asiasanat, jos et hae niitä asiasanakentässä)
 • useammasta erillisestä sanasta muodostuvat ilmaisut ”human resource management”, ”käypä hoito -suositukset”

Huomaa: Fraasihaku ei yleensä salli katkaisua – joissakin tietokannoissa mahdollista (esim. Cinahl).

Läheisyysoperaattori:

 • ei ole käytössä kaikissa tietokannoissa (esimerkiksi PubMedissa ja Medicissä ei käytössä, Ebscon tietokannoissa ja Ovidin Medlinessa on käytössä).
 • vaihtelee tietokannoittain, joten tarkista käyttö aina tietokannan oppaasta.
 • määrittelee montako sanaa hakusanojen välissä saa korkeintaan olla.
 • tarkentaa hakua, kun sitä käytetään AND-operaattorin sijaan. Sillä varmistetaan, että sanat ovat dokumentissa lähellä toisiaan ja todennäköisesti samassa asiayhteydessä.
 • laajentaa hakua, kun sitä käytetään fraasihaun sijaan silloin, kun sanojen järjestys voi vaihdella tai sanojen väliin voi tulla jokin määrittävä termi (esim. ”Patient education”, education of patients, education among patients, education for patients, education of cancer patients).
  • Esimerkiksi (patient NEAR3 education) hakulause tarkoittaa, että näiden kahden sanan välissä voi olla korkeintaan kolme sanaa, mutta sanat voivat olla missä järjestyksessä tahansa.

Lisää esimerkkejä läheisyysoperaattorin käytöstä löytyy Oulun yliopiston tiedonhaun oppaasta.