Tillbaka

Informationssökning 3: Skapa sökfraser

Kategori: Informationssökning

Sökfraser och begränsningar

När man söker på Internet, till exempel på Google, skriver man ofta ämnet eller frågan i oförändrad form i sökfältet. Även E-bibliotekets söksystem Discovery stöder Google-liknande sökning, men du kan även göra noggrannare sökningar där.
Vid systematisk sökning är en sökfras mer exakt. Du skriver inte ämnet som sådant i sökfältet, utan delar upp det i begrepp som bildar en sökfras.
En sökfras är inte en egentlig fras, utan en sökning som presenteras i ett format som förstås av databasen, där de valda nyckelorden har kombinerats.
Du måste kunna berätta för databasen vad du vill hitta:

 • vilka träffar (begrepp, termer, siffror) ska finnas i sökresultatet,
 • vilka begrepp kan vara alternativa,
 • hur korrekt eller exakt är det begrepp som du söker.

Man kan söka både med egna sökord och med ämnesord. Vid en ämnesordssökning söker man med termer som finns i databasens ämnesordslista.

Ämnesordslista:

 • Hjälpmedel vid informationssökning och -lagring
 • I det naturliga språket kan ett begrepp ha flera benämningar/synonymer.

I ämnesordslistan

 • benäms ett begrepp med en term – ämnesord.
 •  beskrivs de inbördes relationerna mellan begreppen.
 • Ämnesorden kan vara i singular eller plural.

Centrala ämnesordslistor:

Det mest uttömmande sökresultatet får man om man söker såväl med egna sökord som med ämnesord. Då man söker med egna sökord (fritextsökning) lönar det sig oftast att begränsa sökningen till fälten för rubrik, abstract och nyckelord/ämnesord.

Med Boolesk söklogik kan du bredda eller begränsa din sökning genom att kombinera söktermer på olika sätt.

Operatorn AND

På bilden visas två cirklar som skär varandra, där det gemensamma snittet är lila.

 • begränsar sökningen
 • anger att alla de sökord eller sökblock du har kombinerat måste finnas med
  t.ex. acupuncture and headache
 • olika delområden i sökningen kombineras
 • t.ex. acupuncture and headache

Operator OR

På bilden finns två cirklar som skär varandra. Cirklarna och snittet är lila.

 • breddar sökningen
 • anger att något av sökorden måste finnas med
 • I allmänhet används OR för att kombinera synonymer. Behovet av att använda OR är allra störst i databaser som saknar ämnesordslista.
 • t.ex. headache OR migraine

Operator NOT

På bilden visas två cirklar som skär varandra, där det område som inte utgör snittyta är lila.

 • begränsar sökningen genom att dokument som innehåller ett visst ord utesluts
 • var försiktig med NOT eftersom du riskerar att utesluta relevant material.

Sökfråga: Hjälper akupunktur mot huvudvärk?

 • Dela upp sökmeningen i begreppsmässiga rubriker, fundera på synonymer, över- och underbegrepp. PICO kan också utnyttjas vid struktureringen. PICOa.

sökblock 1:  huvudvärk, headache, migrän, migraine, neurologi, neurology

sökblock 2: akupunktur, acupuncture

Förena sektorns interna, alternativa ord med TAI/OR-operatorn (språk enligt de språk som används i databasen). Använd vid behov trunkering.

Sökning i engelskspråkig databas:

sökblock 1 : (headache OR migraine)

sökblock 2: acupuncture 

 Kombinera sökblocken med AND mellan.

(headache OR migraine) AND acupuncture 

Från varje sökblock kommer ett eller flera ord med i sökresultatet.

Parenteser behöver inte användas när sökblocken skrivs in i olika sökfält. Kontrollera specifikt för databasen, hur operatörerna ska anges i den aktuella databasen.

Vid en ämnessökning lönar det sig ofta att begränsa sökningen till fälten för titel, abstract och ämnesord/nyckelord.
Fler avgränsningar kan man göra när man har fått sökresultatet. På så sätt behöver man inte göra om sökningen om man vill justera avgränsningarna. Ändringar kan i de flesta databaser göras via sökhistoriken.

De vanligaste avgränsningarna:

 • Tid
 • Material: bok, tidskrift, databas, video, bild osv.
 • Publikationstyp: översikt, metaanalys, systematisk översikt osv.
 • Språk
 • Avgränsningsmöjligheterna varierar mellan olika databaser

Kom ihåg att de nyaste artiklarna i PubMed inte är indexerade. Att avgänsa t.ex. till en viss publikationstyp kan därför göra att de nyaste artiklarna inte kommer med.

Sökfilter samlade av InterTASC Information Specialists’ Sub-Group (ISSG)

Trunkering används när man söker med egna sökord. Böjningsformer och ändelser inkluderas i sökningen när man använder trunkering. I en del databaser kan du också söka på ord som slutar på ett visst sätt (vänstertrunkering). Vissa söktjänster har automatisk trunkering.

 • Trunkering breddar sökningen
 • Trunkera efter ordstammen. Ordstammen är den del av ordet som inte böjs.
 • De vanligaste trunkeringstecknen är * och ?. Kontrollera i databasens hjälptexter vilket tecken som ska användas.

Exempel:

 • surgery = surg* – trunkeringen ger surgery, surgeon, surgical osv.
 • johtajuus = johtajuu*,  (obs. johta*, ger även johtaminen, johtajat osv.)
 • Sök inte på riktigt korta delar av ett ord :
  • laatu = (laatu* OR laadu*) – laa* trunkering genererar så många irrelevanta träffar att det är bäst att skapa ett sökblock.

En ersättningstoken används:

 • om det finns flera korrekta skrivsätt för ett sökord eller man vill ha vissa varianter av ett grundord som har många avledningar.
 • ersätta noll, ett eller flera tecken/bokstäver i sökordet.
 • varierar från databas till databas, kontrollera alltid instruktionerna

Exempel:

 • colo#r => color, colour
 • organi#ation => organisation, organization
 • counsel#ing => couseling, counselling
 • Begränsar sökningen.
 • Det bästa sättet att söka sammansatta begrepp och ordfogningar.
 • Man söker på en fras genom att sätta citattecken runt orden.
 • Med frassökning hittar du bara artiklar där orden står intill varandra i just den angivna ordningen..

Exempel:

 • ordfogningen “terveyden edistäminen”
 •  engelska sammansatta ord “patient education” (även ämnesord, om du inte använder ämnesordsfältet)
 • uttryck bestående av flera ord  “human resource management”“käypä hoito -suositukset”

Observera: Att trunkera i frasen fungerar inte i alla databaser.

Närhetersoperator:

 • är inte tillgänglig i alla databaser (Till exempel, i PubMed och Medic fungerar inte närhetsoperatorer, men i Ebscos Cinahl och Medline samt i Ovids Medline kan de användas).
 • uttrycks på lite olika sätt i olika databaser, så titta alltid användningen i hjälptexterna.
 • anger det maximala antalet ord mellan sökorden.
 • specificera sökningen, som du sätter mellan sökorden istället för AND. Då säkerställer du att orden hittas i närheten av varandra.
 • lbredda sökningen, om du använder den istället för frassökning. Det kan behövas om ordföljden eller ordvalet varierar (t.ex. “Patient education”, education of patients, education among patients, education for patients, education of cancer patients).
  • Sökblocket (patient NEAR3 education) anger att mellan de här två orden får det finnas maximalt tre ord, men det är ingen skillnad vilket av orden som kommer först.

Exempel på användning av närhetsoperatorer hittar du i den här informationssökningsguiden (Oulun yliopisto) på finska.