Tillbaka

Informationssökning 1: Informationssökningsprocessen

Kategori: Informationssökning

Skeden

I informationssökningen kan man urskilja olika skeden, men det är inte fråga om en rätlinjig process. När som helst i processen kan man gå tillbaka till ett tidigare skede och göra justeringar.

Speciellt när det gäller systematiska litteraturöversikter är det viktigt att kunna beskriva hur informationssökningen har gjorts och vilka urvalskriterier man haft för källorna.

Avgränsa sökfrågan

 • Vad vill du veta? Är det någon särskild typ av studie du vill hitta?
  Synvinkel? (tema, forskningsområde, objekt)
  Sökningens omfång (snabbsökning i en databas eller en bred och systematisk sökning i flera databaser)
 • Bekanta dig med ämnet i förväg för att ta reda på terminologin för ditt ämne och vilken forskning som har gjorts om ämnet och om det finns forskningsinformation om ämnet:
  • Gör en preliminär informationssökning i den centrala databasen.
  • Välj en artikel eller bok om ämnet och reflektera över hur den relaterar till ditt eget ämne.

Val av söktermer

 • Fundera på vilka ord beskriver och avgränsar temat
  Sök synonymer, över- och underbegrepp, parallelltermer, snävare och vidare begrepp
  Gör provsökningar i olika databaser: hittar du information, bra sökord, artiklar?
  Använd ämnesordsindex, ordböcker och artiklar/böcker som behandlar temat för att hitta lämpliga söktermer
 • Andvänd PICO eller tankekartor tankekartor för att skapa en överblick över ämesområdet. Mer information om PICO finns i kortet Informationssökning 2: Forskningfråga och val av söktermer.

Välj lämplig databas:

 • Ämnesspecifik databas eller allmän databas
 • Bekanta dig med användargränssnittet (databasens hjälptexter).

Gör sökningen:

 • Använd egna sökord, vid behov med trunkering (tecknet för trunkering är i de flesta databaser en asterisk,*).
 • Använd ämnesord: ämnesordslistor t.ex. Medlines MeSH och Cinahls Cinahl Headings.
 • Stukturera sökningen genom att kombinera söktermer och sökblock med hjälp av de boolska operatorerna AND och OR.
 • Gör begränsningar.

Spara sökningen:

 • Spara informationssökningen i databasen om du gör en omfattande och systematisk sökning i flera databaser eller om du vill följa ett ämne. För mer information se kortet Bevaka ämnesomrode.

Sökstrategin behöver utvärderas under hela sökprocessen: är antalet sökresultat tillräckligt och är resultaten relevanta. Modifiera sökstrategin och sök söktermer och vid behov kan du precisera, utöka, lägga till eller ändra dem (eller göra en helt ny sökstrategi) utifrån utvärderingen:

För få sökträffar:

 • Kontrollera stavningen.
 • Kontrollera användningen av de boolska operatorerna (AND, OR, NOT).
 • Bredda sökningen genom att
  • använda mer generella termer
  • kombinera parallelltermer med OR
  • använda närhetsoperator istället för att söka på en fras
  • använda trunkering
  • vid behov byta databas.

För många sökträffar:

 • Kontrollera användningen av de boolska operatorerna (AND, OR, NOT).
 • Precisera sökningen genom att
  • lägga till termer som begränsar sökningen
  • använda snävare termer
  • begränsa sökningen till ett visst fält, t.ex. ämnesord eller titel
  • använda frassökning eller närhetsoperatörer.

Databasens referenser har ofta en länk till fulltext (pdf-symbol) eller en länk till ett artikelbeställningsformulär (Check for full text), om din organisation erbjuder den tjänsten.

Om artikeln du vill ha inte finns i e-bibliotekets samlingar, kontakta ditt eget sjukhusbibliotek eller närbibliotek.

De referenser du hittar kan du spara t.ex. i referenshanteringsprogrammet Zotero eller Mendeley, som är fritt tillgängligt. Med hjälpprogrammet MS Word Citation Plugin kan du lägga in referenser och källförteckning i din egen text. För mer information se kortet Forskning 5: Referenshantering och skriva referenser.