Palaa selaukseen

Tiedonhaku 1: Tiedonhakuprosessi

Kategoria: Tiedonhaku

Tiedonhaun vaiheet

Tiedonhaku on prosessi, jossa haun suunnittelun jälkeen koko hakutapahtuman ajan arvioidaan hakutulosta ja tarvittaessa palataan korjaamaan hakua. Haun kulkuun vaikuttaa tiedontarpeen ja aiheen laajuus.

Erityisesti systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa on tärkeää kuvata, miten tiedonhaku on toteutettu ja millä perusteilla lähteet on valittu.

Aiheen rajaus

 • Mieti, mitä ja millaista tietoa haluat.
 • Pohdi, mikä on näkökulmasi aiheeseen (aihepiiri, tieteenala, kohde).
 • Kuinka laajasti ja kattavasti tarvitset tietoa? Riittääkö (pika)haku yhteen tietokantaan vai tarvitaanko laaja ja systemaattinen haku useampaan tietokantaan?
 • Tutustu aiheeseen etukäteen selvittääksesi aiheeseesi liittyvää terminologiaa ja selvittääksesi, mitä aiheesta on tutkittu ja löytyykö aiheesta tutkimustietoa:
  • Tee alustava tiedonhaku keskeiseen tietokantaan.
  • Valitse aihetta käsittelevä artikkeli tai kirja ja peilaa omaa aihettasi siihen.

Hakutermien valinta

 • Mieti, mitkä sanat kuvaavat ja rajaavat aihetta.
 • Mieti synonyymit, ylä- ja alakäsitteet, rinnakkaiset termit, suppeammat ja laajemmat käsitteet.
 • Tee koehakuja aiheesta eri tietokannoista: löytyykö tietoa, hyviä hakutermejä, hyviä artikkeleita.
 • Käytä hakusanojen löytämiseen asiasanastoja, sanakirjoja, aihetta käsitteleviä artikkeleita/kirjoja, internetiä.
 • Käytä PICOa, miellekarttoja aiheen jäsentämiseen. Lisätietoja PICO:sta ja käsitekartoista Tiedonhaku 2: Tutkimuskysymys ja hakusanojen valinta -kortissa.

Valitse sopiva tietokanta:

 • Erikoisalan tietokanta vai yleinen tietokanta.
 • Tutustu käyttöliittymään (ohje, help).

Tee haku:

 • Käytä omia hakusanoja ja käytä tarvittaessa katkaisua.
 • Käytä asiasanahakua: asiasanaston termit löytyvät esim. Medlinen MeSH ja Cinahlin Cinahl Headings.
 • Muodosta hakulauseet yhdistämällä hakutermit ja hakujoukot AND-, OR-, NOT-operaattoreilla.
 • Tee rajaukset.

Tallenna tiedonhaku:

 • Tallenna tiedonhaku tietokantaan, jos teet laajan ja systemaattisen haun useampaan tietokantaan tai haluat seurata aihetta. Katso ohjeita Seuraa alaasi -kortista.

Hakustrategiaa kannattaa arvioida tiedonhakuprosessin kaikissa vaiheissa: onko hakutulosten määrä riittävä ja ovatko tulokset relevantteja. Hakustrategiaa muokataan ja hakutermejä etsitään ja tarvittaessa tarkennetaan, laajennetaan lisätään tai vaihdetaan (tai tehdään kokonaan uusi hakustrategia) arvioinnin perusteella:

Jos hakutulos liian pieni:

 • Tarkista oikeinkirjoitus.
 • Tarkista boolen-operaattoreiden (AND, OR, NOT) käyttö.
 • Laajenna hakua
  • käyttämällä laajempia termejä
  • yhdistämällä rinnakkaisia termejä OR (TAI) -sanalla
  • käyttämällä lausehaun sijaan läheisyysoperaattoria
  • käyttämällä katkaisua
  • tarvittaessa vaihda tietokantaa

Jos hakutulos liian suuri:

 • Tarkista boolen-operaattoreiden (AND, OR, NOT) käyttö.
 • Tarkenna hakua
  • lisäämällä rajaavia termejä
  • käyttämällä tarkempia termejä
  • rajaamalla otsikkoon, asiasanoihin
  • käyttämällä lausehakua tai läheisyysoperaattoreita

Tietokannan viitteessä on usein suora linkki artikkelin kokotekstiin (pdf-kuvake) tai linkki kaukopalvelupyyntölomakkeeseen (Check for full text), jos organisaatiosi tarjoaa palvelua.

Jos haluamaasi artikkelia ei löydy Virtuaalikirjaston kokoelmista, käänny oman sairaalakirjastosi tai paikkakuntasi kirjaston kaukopalvelun puoleen.

Löytämiesi viitteitä voit koota esimerkiksi Zotero tai Mendeley-viitteidenhallintaohjelmaan, joka on vapaasti verkossa käytettävissä. Mendeleyn lisäohjelman MS Word Citation Pluginin avulla voit lisätä tekstiisi viitteet ja lähdeluettelon. Lisätietoja löydät Tutkimus 5: Viittaminen ja viitteidenhallinta -kortista.